Tarieven en algemene voorwaarden 

Tarieven

Het eerste kennismakingsgesprek is altijd kosteloos. Als er een opdracht volgt, wordt door Kind-Visie een offerte gemaakt. Dit kan op uurbasis zijn of een totaal bedrag voor de opdracht.

Algemene voorwaarden Kind-Visie
 
Definities
- Kind-Visie, Utrecht, Nederland;
- opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon ten behoeve van wie diensten worden geleverd;
- opdracht: dienstverlening door Kind-Visie op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn door Kind-Visie opgesteld en gelden bij alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende opdrachten die door Kind-Visie worden uitgevoerd.
Aanvullende en van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Kind-Visie slechts bindend indien deze door Kind-Visie schriftelijk zijn geaccepteerd vóór totstandkoming van de opdracht.
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Kind-Visie niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Kind-Visie zijn geaccepteerd.

Offerte

Een door Kind-Visie uitgebrachte offerte voor een opdracht blijft van kracht tot vier weken na datering van de offerte, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is bepaald.
Voor zover de offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever gegeven informatie, staat de opdrachtgever er voor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Kind-Visie verstrekt.

Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van een schriftelijke offerte van Kind-Visie binnen de daarin gestelde termijn voor aanvaarding.

Uitvoering opdracht
Kind-Visie zal de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
Voor zover de overeengekomen opdracht oplevering van een bepaald eindresultaat binnen een bepaalde termijn inhoudt, zal Kind-Visie zich inspannen de opdracht uit te voeren binnen de overeengekomen planning dan wel, bij het ontbreken van zo’n planning, binnen een redelijke termijn.

Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens die Kind-Visie voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Kind-Visie op gestructureerde wijze met bij voorkeur één, doch ten minste een beperkt aantal vertegenwoordigers van de opdrachtgever contact kan onderhouden omtrent de voortgang van de opdracht.

Meer-/minderwerk
Indien tijdens de looptijd van de opdracht de omvang van de opdracht sterk wijzigt ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of een verzoek van de opdrachtgever, dan treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg omtrent wijziging van het voor de opdracht overeengekomen prijs.
Minder werk ten gevolge van een dergelijke omstandigheid kan alleen leiden tot een lagere prijs indien Kind-Visie de in het kader van de opdracht aangegane verplichtingen kan beperken.

Vertrouwelijkheid
Kind-Visie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De verplichting tot geheimhouding geldt niet langer in geval van een gerechtelijk bevel. Kind-Visie zal voorts in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom
De door Kind-Visie bij de uitvoering van de opdracht geschreven teksten en adviezen, de gecreëerde documenten, presentaties, projecten en ideeën  zijn en blijven intellectueel eigendom van Kind-Visie.

Tarieven
Het tarief voor de opdracht wordt vermeld in de offerte. Porti, kopieerkosten en reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders is geoffreerd.
Tussentijdse tariefwijzingen zullen niet worden doorberekend, tenzij nadrukkelijk anders is geoffreerd.
Over alle tarieven is Kind-Visie BTW-plichtig. Derhalve zal elke rekening worden verhoogd met het wettelijk BTW-percentage.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen maximaal 14 dagen na factuurdatum.
Kind-Visie behoudt zich het recht voor om tussentijdse facturen in te dienen naar rato van de verrichte werkzaamheden of voorschotten te verlangen.
Indien betaling van facturen niet binnen 14 dagen plaatsvindt, rekent Kind-Visie voor een herinneringsfactuur administratiekosten. Indien betaling uitblijft binnen zes weken na de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur kan Kind-Visie zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht schorten en/of:

      a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden verklaren  en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete vorderen van 10% van de totaal door de opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie;

       b. alle kosten van Kind-Visie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, incassokosten hieronder inbegrepen, zullen ten laste van de opdrachtgever komen.
Een en ander onverminderd de overigens aan Kind-Visie toekomende rechten, hieronder begrepen het recht op een schadevergoeding.

Voortijdige beëindiging opdracht
De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij bekend te worden gemaakt. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Tot voortijdige beëindiging zal eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen in onderling overleg worden opgelost. Opdrachtgever noch Kind-Visie kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Kind-Visie is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege Kind-Visie (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kind-Visie tot uitvoering van de opdracht opgeschort.
Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Kind-Visie op dat moment reeds gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, worden deze door Kind-Visie bij de opdrachtgever in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht tot dienstverlening een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Kind-Visie, zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Op alle offertes en op alle dienstverleningsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.
De bevoegdheid tot beslechting van geschillen inzake alle offertes en dienstverleningsovereenkomsten berust bij de rechter te Amsterdam.